Posiadacze kart klubowych mają pierwszeństwo przy wstępie na imprezy organizowane w klubie Best oraz Vehikuł Czasu
Zasady przyznawania kart klubowych:
• Karty klubowe przyznawane są stałym klientom bezterminowo, uznaniowo lub na zasadach komercyjnych
• Karty klubowe są personalizowane numerem i przypisane do konkretnego posiadacza, dlatego też nie mogą być użyczane osobom trzecim. Karty niebędące własnością osoby posługującej się nią, będą odbierane.
• Karta klubowa ważna jest tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej właściciela
• Karta jest własnością firmy Best s.c. i Klub zastrzega sobie prawo do jej odebrania osobom nieprzestrzegającym regulaminu Klubu, godzących w jego dobre imię lub w szczególnych przypadkach nawet bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionych kosztów.

Karta Klubowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
Wydanie Karty Klubowej jest bezpłatne. Za wyrobienie duplikatu Klub pobiera opłatę w wysokości 50zł.
Osoby otrzymujące Karty Klubowe wyrażają zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na użytek wewnętrzny Klubu oraz celów marketingowych.
W przypadku zgubienia Karty należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie biuro klubu (tel. 789 444 789). Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle korzystania z Karty Klubowej rozstrzyga arbitralnie ich wydawca.

Jeżeli jesteś częstym gościem klubów i chciałbyś stać się posiadaczem naszej karty klubowej to nic trudnego! Wystarczy, że zgłosisz się do kasjera na wejściu do klubu w trakcie piątkowej lub sobotniej imprezy i wypełnisz formularz rejestracyjny oraz przekonasz go, że to właśnie Ty powinieneś otrzymać naszą kartę klubową.